Kristiansand kirkelige fellesnemnd

VI BYGGER ET NYTT KIRKELIG FELLESRÅD

8. juni 2017 behandlet Stortinget Prop. 96 S (2016-2017) og gjorde vedtak om sammenslåing av Kristiansand, Songdalen og Søgne kommuner med virkning fra 1.1.2020.
Dette innebærer at også de kirkelige fellesrådene i de respektive kommunene slås sammen fra samme tidspunkt, jfr kirkelovens § 5.

Fellesrådene i Søgne, Songdalen og Kristiansand hadde felles møte 19. september 2017 der sammensetning og mandat til en kirkelig fellesnemnd ble fastsatt.

 

PROSJEKTLEDELSE
Fellesnemnda har inngått avtale om prosjektledelse frem til 31.12.19. Prosjektleder er seniorrådgiver Anne Hilde Hals fra Skagerak Consulting AS.
Spørsmål om sammenslåingsprosessen kan rettes til henne på 982 13 005 eller E-post

KRISTIANSAND KIRKELIGE FELLESNEMND

Kristiansand kirkelig fellesnemnd skal styre arbeidet med å tilrettelegge og gjøre nødvendige vedtak for at et nytt, sammenslått fellesråd i den nye kommunen kan være operativt fra 1.1.2020.

Fellesnemnda består av representanter fra hvert av de tre fellesrådene, samt en kommunal representant og en prest/prost oppnevnt av biskopen.
I tillegg møter kirkevergene og prosjektleder.

Fellesnemndas medlemmer
Solveig Løhaugen, Kristiansand, leder
Elin Saltrøe, Kristiansand
Jan Georg Ribe, Kristiansand
Nils Johan Stølen, Kristiansand
Marit Aamodt Nielsen, Kristiansand
Kjell Sverre Langenes, Søgne, nestleder
Sindre Fosse, Søgne
Solveig Sagatun, Søgne
Magne Jortveit, Songdalen
Ruth Grete S Utsogn, Songdalen
Freddy Berg, oppnevnt av biskopen
Kjetil Aasen, oppnevnt av kommunene

Fellesnemnda representanter i partssammensatt utvalg
Kjell Sverre Langenes, Søgne, leder for PSU
Magne Jortveit, Songdalen
Elin Saltrøe, Kristiansand 

---

PROSJEKTINFORMASJON

Komplett liste over fellesnemnda med vararepresentanter
Mandat for fellesnemnda
Prosjektbeskrivelse

 

 

 

MØTER - KRISTIANSAND KIRKELIG FELLESNEMND

Felles møte med de tre fellesrådene, 19.09.17 Referat

Møte 1 i fellesnemnda, 05.12.17 Protokoll

Møte 2 i fellesnemnda, 12.02.18 Protokoll

Møte 3 i fellesnemnda, 11.06.18 Protokoll

Møte 4 i fellesnemnda, 08.10.18 Protokoll

Møte 5 i fellesnemnda, 10.12.18 Protokoll

Møte 6 i fellesnemnda, 29.04.19 Protokoll

Møte 7 i fellesnemnda, 17.06.19 Protokoll 

Møte 8 i fellesnemnda, 14.10.19

Møte 9 i fellesnemnda, 25.11.19

 

FELLES ARENA FOR INFORMASJON OG DRØFTING

På felles arena for info og drøfting (fellesarenaen) møtes tillitsvalgte, representanter for ansatte, verneombudene, prost, kirkeverger og prosjektleder. I samarbeid med tillitsvalgte er det utarbeidet retningslinjer for medbestemmelse i prosjektperioden.

De som møtes på fellesarenaen er:

Tillitsvalgte
Torunn Haugen Jerstad, Kristiansand - Delta
Ben Tore Beisland, Kristiansand - Creo
Sigurd Tveit, Kristiansand - KUFO
Arild Tjørve, Kristiansand - Diakonforbundet

Simon Køsker, Kristiansand - Fagforbundet
Asbjørn Gabrielsen, Søgne - Fagforbundet, Utdanningsforbundet, KUFO, Diakonforbundet
Jostein Schaldemose, Søgne - Delta
Anne Bjørnholmen Øvensen, Songdalen - Delta, Fagforbundet, Presteforeningen

Arbeidstakernes representanter i partssammensatt utvalg
Sigurd Tveit, Kristiansand
Jostein Schaldemose, Søgne
Anne Bjørnholmen Øvensen, Songdalen

Verneombud
Margareth Jærnes Mongstad, Kristiansand
Simon Køsker, Kristiansand
Siri Tønnessen, Søgne
Olene Eidså, Songdalen

Fra arbeidsgiverne
Hans Erik Ruud, kirkeverge Kristiansand
Irene Hæåk, kirkeverge Søgne
Steinar Olav Moen, kirkeverge Songdalen
Jannicke Greipsland, personalsjef Kristiansand
Bente S. Urdal, økonomisjef Kristiansand

Fra prestetjenesten
Freddy Berg, domprost Kristiansand
Eirik Nyfeldt Bø, Søgne, representant for prestene
Erland Grøtberg, verneombud

MØTER - FELLES ARENA FOR INFORMASJON OG DRØFTING

Møte 1 på fellesarenaen, 31.05.18 Referat

Møte 2 på fellesarenaen, 27.09.18 Referat

Møte 3 på fellesarenaen, 29.11.18 Referat

Møte 4 på fellesarenaen, 14.02.19 Referat

Møte 5 på fellesarenaen, 11.04.19 Referat

Møte 6 på fellesarenaen, 13.06.19 Referat 

 

 

MØTER - TILLITSVALGTE

Møte 1 med tillitsvalgte, 09.02.18 Referat

Møte 2 med tillitsvalgte, 26.02.18 Referat

Møte 3 med tillitsvalgte, 19.04.18 Referat

Møte 4 med tillitsvalgte, 21.03.19 Referat

Møte 5 med tillitsvalgte, 23.05.19 Referat